Klimaatbestendig

Amsterdam ligt op een kwetsbare plek. Dat gegeven maakt de stad vatbaar voor de gevolgen van klimaatverandering: extreme pieken in hitte en droogte, extremere neerslag, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daar komt bij dat stedelijke gebieden nog extra opwarmen en minder makkelijk hemelwater kunnen afvoeren.

Om ook voor toekomstige generaties een veilige en leefbare stad te blijven zullen we ons hiertegen moeten wapenen. Dit heeft consequenties voor waar we bouwen (zie groeivarianten) maar ook voor de vormgeving van gebouwen en inrichting van openbare ruimte op buurtniveau. Amsterdam heeft een traditie van het combineren van water en groen in een mooi stadsontwerp. Het klimaatbestendig maken van de stad biedt dan ook volop aanleidingen voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.

Alle waarden