Schalen

De vraag wat voor stad Amsterdam in 2050 kan zijn moeten we op verschillende schaalniveaus beantwoorden. De stad is immers internationaal verbonden, de hoofdstad van Nederland, de kernstad van de wijde regio en een plek om te leven, te werken en te groeien. 

Op alle schaalniveaus willen we de koers bepalen samen met de Amsterdammers en andere gebruikers van de stad. Maar het blijft niet bij praten alleen. Amsterdam wil ook dat mensen actief kunnen bijdragen aan het maken van de stad. Meer zeggenschap en een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving is een belangrijk doel. 

In gesprek en in debat bepalen we gezamenlijk de koers van de stad. Op die manier willen we stevig richting geven. In stadsdelen en in buurten, op straat en in het groen is de burger aan zet. Hiervoor willen we ruimte bieden. Dat wordt best spannend en ingewikkeld. De rol van Amsterdam als internationale metropool en hoofdstad betekent iets voor de stad als woonplek. Dat geldt ook voor de opgave binnen de stad ruimte te vinden voor wonen en voorzieningen. Of om bestaand groen geschikt te maken voor gebruik door de vele nieuwe inwoners.

De ambitie van Amsterdam is om een leefbare en aantrekkelijke stad te blijven. De stad neemt tegelijk zijn verantwoordelijkheid door maximaal in te zetten op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Ook willen we binnen de stad ruimte bieden aan plekken voor wonen en werken. Speciale zorg en aandacht hebben we voor het landschap dat onze stad omringt. Stad en buurgemeenten vormen een ruimtelijk samenhangend stedelijk gebied, met goede verbindingen tussen buurten en een logische ordening van functies en voorzieningen. Stadsbuurten zijn gezonde en prettige woonplekken, met een hoog voorzieningenniveau, veilige en groene openbare ruimten en volop mogelijkheden voor nieuwe vormen van eigenaarschap.

Alle schalen