Proces

De concept-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is totstandgekomen in ongeveer 2,5 jaar tijd. Hierin waren verschillende stappen te onderscheiden. We werkten volgens drie principes aan dit proces: inclusief, open en organisch.

Omgevingseffectrapport  (OER)

Voor de ontwerp-Omgevingsvisie is een ontwerp-Omgevingsrapport opgesteld. Dat is verbreding van het verplichte milieueffectrapport en sluit goed aan op het integrale karakter van de omgevingsvisie. Deze OER geeft inzicht in hoe Amsterdam er nu voorstaat, wat we kunnen verwachten bij ongewijzigd beleid en wat de effecten zijn van mogelijke nieuwe beleidskeuzes op diverse kernwaarden. Het ontwerp-omgevingseffectrapport laat op vrijwel alle punten positieve effecten zien van de keuzes in zoals voorgesteld in de ontwerp-Omgevingsvisie. Daarmee vormt deze OER een belangrijke onderbouwing voor deze keuzes.

Download hier de OER (pdf, 23 MB). Maak je gebruik van voorleessoftware en kan die dit document (deels) niet goed interpreteren? Dan kun je bij vragen over de OER contact met ons opnemen via omgevingsvisie@amsterdam.nl.

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

Kortgezegd is de NRD de startnotitie voor de OER. In de NRD wordt omschreven welke keuzemogelijkeheden in de OER onderzocht zullen worden en op welke aspecten deze worden beoordeeld. In de NRD voor de omgevingsvisie Amsterdam is gekozen voor breed beoordelingskader met tien kernwaarden. Bekijk de Notitie reikwijdte en detailniveau Omgevingsvisie Amsterdam 2050 op de website van gemeente Amsterdam.

Planning

Januari 2021
De ontwerpversie van Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en het ontwerp-omgevingseffectrapport zijn gereed. Over beide heeft B&W een besluit genomen en deze producten vrijgegeven voor tervisielegging.

21 januari t/m 3 maart 2021
Tervisielegging ontwerp-omgevingsvisie en ontwerp-omgevingseffectrapport.

12 juni 2021
Op basis van de tervisielegging zijn de omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport aangepast en zijn deze twee documenten ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

8 juli 2021
De omgevingsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, met een aantal amendementen (wijzigingen).

Eind juli 2021
Publicatie definitieve omgevingsvisie (hierin zijn de amendementen verwerkt).