Proces

Dit Groeiend Verhaal Amsterdam 2050 maakt onderdeel uit het proces om te komen tot een Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Dit proces duurt ongeveer twee en een half jaar en daarin zijn verschillende stappen te onderscheiden. We werken volgens drie principes aan dit proces: inclusief, open en organisch. Deze staan beschreven in de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 die is gepubliceerd op de website van gemeente Amsterdam.

Omgevingseffectrapport  (OER)

De Wet milieubeheer (nu) en de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2021) verplichten tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) voor een omgevingsvisie. In het kader van de omgevingswet worden niet alleen de milieueffecten onderzocht (zoals bij een milieueffectrapportage), maar ook andere omgevingseffecten (zoals gezondheid en inclusiviteit). Om deze reden gebruiken we hier de termen omgevingseffectrapportage (o.e.r.) en Omgevingseffectrapport (OER). Bovendien levert het opstellen van een OER ook bouwstenen voor het monitoren en evalueren van doorwerking van de Omgevingsvisie, nadat deze is vastgesteld.

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

Kortgezegd is de NRD de startnotitie voor de o.e.r.. In de NRD wordt omschreven welke keuzemogelijkeheden in de o.e.r. onderzocht zullen worden en op welke aspecten deze worden beoordeeld. In de NRD voor de omgevingsvisie Amsterdam is gekozen voor breed beoordelingskader met tien kernwaarden. Bekijk de Notitie reikwijdte en detailniveau Omgevingsvisie Amsterdam 2050 op de website van gemeente Amsterdam.

Stappen

Processtappen Omgevingsvisie Amsterdam 2050

De processtappen om te komen tot de omgevingsvisie Amsterdam 2050 zijn gekoppeld aan de omgevingseffectrapportage, zie schema. Zo is de presentatie van de eerste versie van Groeiend Verhaal Amsterdam 2050 gekoppeld aan de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Van belang daarbij is dat het groeiend verhaal geen bestuurlijke status heeft, terwijl de NRD door B&W is vrijgegeven voor zienswijzen. De volgende stappen zien er als volgt uit:

  • Medio 2020
    Dan wordt de 2e versie van het Groeiend Verhaal Amsterdam 2050 gepresenteerd. Ook deze versie heeft nog geen bestuurlijke status, maar zal wel voorsorteren op mogelijke besluiten in de omgevingsvisie. Denk bijvoorbeeld aan richtinggevende uitspraken gekoppeld aan een kaart. Daarin zal ook de tussenstand van de omgevingseffectrappotage worden meegenomen
  • Eind 2020
    Dan ligt er een ontwerpversie van Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en een ontwerp Omgevingseffectrapport. Over beide moet B&W een besluit nemen en deze producten vrijgeven voor inspraak.
  • Medio 2021
    Dan is op basis van inspraak de omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport aangepast en worden deze twee documenten ter vaststelling aan de gemeente raad aangeboden.