Groeivarianten

Of de stad zal blijven groeien zoals in de afgelopen jaren weten we nog niet. Om voorbereid te zijn op een onbekende toekomst verkennen we verschillende mogelijkheden om nieuwe ruimte te vinden voor wonen, werken, ontspannen en groen. We hebben drie groeivarianten ontwikkeld aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek kunnen over de kwaliteit van Amsterdam in 2050. 

De drie groeivarianten laten zien welke kwaliteit in wonen, werken en ontspannen er gemaakt kan worden. Ze zijn niet bedoeld als keuze-opties, maar om inzicht te krijgen hoe ontwikkelrichtingen samenhangen met grote investeringen in bereikbaarheid, voorzieningen, openbare ruimte, groen en energie. Elke variant bouwt voort op een kenmerkende kwaliteit van Amsterdam: Stad rond het centrum op het compacte en gevarieerde stadscentrum, Stad aan het water op het IJ en de nieuwe stukken stad die daar gemaakt zijn, Stad aan het landschap op de structuur van de naoorlogse woonlobben en de groene scheggen.

Input voor slimme fasering

We zullen straks geen keuze maken tussen deze drie varianten. Wel zullen we straks uit verschillende elementen een toekomstbeeld samenstellen. Dat beeld moet voldoende ruimte bieden tot 2050 en slim faseerbaar zijn. Ook moet het mogelijkheden bieden voor koerswijzigingen op een later moment. De fasering zal in ieder geval aansluiten op de keuzes die de gemeente Amsterdam met het Rijk en de regio maakt over grote investeringen in bereikbaarheid en de energietransitie.

De beschrijvingen van de groeivarianten geeft de stand van het denken aan in februari 2020. De kaarten geven per variant een beeld van de verdeling in buurttypen (luwe stadsbuurten, gemengde stadsbuurten, hoogstedelijke buurten, hoogstedelijk centrum, productieve stadsbuurten, lokaal centrum), bedrijventerreinen en groengebieden. En een indicatie van het netwerk van openbaar vervoer en openbare ruimten dat daarbij hoort. 

Regionale blik

Een visie op de groei van Amsterdam kan niet zonder een breder perspectief worden geschetst. Daarom worden ook de regionale effecten van de groeivarianten in het kader van de Omgevingsvisie nog onderzocht. De groeivarianten laten suggesties zien voor samenhangende ontwikkelingen binnen de agglomeratie, over de gemeentegrenzen heen. Dat is een eerste voorzet vanuit Omgevingsvisie Amsterdam. Voor vervolgkaarten zijn we in gesprek met onze buurgemeenten of en hoe wij ontwikkelingen op hun grondgebied kunnen verbeelden.  

De kaarten zijn bedoeld om het gesprek te voeren en hebben geen status. Ze kunnen in loop van het proces gewijzigd worden.

Stad rond het centrum

Compacte verstedelijking rondom het centrum Dit alternatief bouwt voort op de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Groei vindt plaats door verdichting in de Ringzone en het centrale deel van de IJ-oevers.

Stad aan het water

Wonen en werken aan het IJ, met het water als verbinder Amsterdam werkt al dertig jaar aan de ontwikkeling van de IJ-oevers. In de verstedelijkingsvariant ‘Stad aan het water’ wordt

Stad aan het landschap

Openbaar vervoer verknoopt stad en regio, wonen en werken aan de stadsranden Amsterdam ligt met zijn rug naar het landschap. Deze variant wil de stad juist een voorkant geven aan