Metropool

Voor veel mensen in de metropoolregio is Amsterdam de plek waar ze werken, naar school gaan, winkelen of uitgaan. Functies, gemeenten en hun opgaven raken steeds meer met elkaar verweven. Om klimaatbestendig te zijn, voor het opwekken van schone energie, voor woningbouw en het vinden van ruimte voor werken en ontspanning hebben we elkaar hard nodig. 

De opgave voor landschap, verstedelijking, verkeer en vervoer en verduurzaming is regionaal

Ambitie

Amsterdam wil internationaal aantrekkelijk zijn, nationaal verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd oog houden voor lokale kwaliteit. De samenwerking binnen de metropoolregio blijft daarbij van groot belang. Samen met de regiopartners maken we slimme keuzes, zodat we met de specifieke kwaliteiten van de verschillende plekken het geheel versterken. Op dit moment werken de metropoolregio en het Rijk aan een verstedelijkingsstrategie. Daarin worden uitgangspunten voor de toekomstige verstedelijking van de metropoolregio vastgelegd.

Een belangrijk uitgangspunt is de polycentrische metropool, een metropool met meerdere stedelijke kernen in een aantrekkelijk landschap. We willen het landschap behouden voor landschappelijke opgaven, zoals het verbeteren van de biodiversiteit, en tegelijkertijd de stedelijke kernen versterken. Het helpt om daarbij binnen de regio een onderscheid te maken tussen op zichzelf staande dorpen en stadjes, regiokernen met bovenlokale voorzieningen en de kernstad.. Deze vragen namelijk allemaal om een andere aanpak.

Amsterdam vormt samen met de gemeenten Zaanstad, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen de kernstad van de metropoolregio. Deze kernstad bestaat uit een aaneengesloten stedelijk gebied, een agglomeratie. Daar liggen specifieke opgaven en kansen, bijvoorbeeld omdat daar lokale, regionale, nationale en internationale voorzieningen en netwerken samenkomen.

Amsterdam blijft binnen de grenzen van het bestaand stedelijk gebied naar nieuwe ontwikkelruimte zoeken, waarbij we inzetten op hoogwaardige voorzieningen, gemengde woon-werkmilieus en een gevarieerd en robuust landschap dichtbij. Amsterdam  kan op die manier voorzien in een groot deel van de woningvraag in de regio.

De kernstad vormt met regiokernen en dorpen en stadjes een functioneel geheel

Door transformatie van werkgebieden tot gemengd wonen-werken-ontspannen en slim verdichten zorgen we dat meer Amsterdammers in de stad kunnen wonen en werken. Op die manier kan Amsterdam voorzien in een groot aandeel van de woningvraag in de regio. Zo ontlasten we het nationale spoor en de rijkswegen en maken we goed gebruik van bestaande infrastructuur en voorzieningen in de stad. 

Nieuwe richtingen

Nog meer dan voorheen redeneren we vanuit het regionale schaalniveau. Het gaat erom dat we de metropoolregio, en de kernstad daarbinnen, als een samenhangend systeem zien. Het belang hiervan komt voort uit de stedelijke groei en de transitieopgaven die op ons afkomen.

Daar horen nieuwe oplossingsrichtingen bij. We onderzoeken hoe Amsterdam zowel binnen de agglomeratie, als regionaal en (inter-)nationaal bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door het ontvlechten van verkeer, zowel op de weg als op het spoor. 

De haven wordt een knooppunt voor duurzame energie, die grootschalig voor de kust wordt opgewekt, en een draaischijf in de circulaire economie. We bekijken wat een duurzame ontwikkeling van Schiphol kan betekenen, zonder groei van vliegverkeer en  met vervanging van vliegbewegingen door internationale treinen voor korte afstanden tot 700 kilometer. En we verkennen hoe opbrengsten uit stadsontwikkeling gekoppeld kunnen worden aan investeringen in het landschap. We werken hierbij nauw samen met onze buurgemeenten, regiopartners en de provincie. 

Keuzes waar nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen ontwikkeld worden maken we vanuit een regionaal perspectief. De uitgangspunten van de Verstedelijkingsstrategie zijn daarbij leidend. Om de druk op de stad te verminderen en de regio als geheel te versterken zetten we actief in op meer werkgelegenheid en voorzieningen in de regiokernen van Almere, Haarlem, Hilversum Mediapark, Zaanstad, Purmerend en Lelystad.

Alle schalen