Omgevingsvisie Amsterdam 2050

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050: een menselijke metropool is op 8 juli 2021 door de raad vastgesteld. De omgevingsvisie vervangt daarmee de Stuctuurvisie Amsterdam 2040. Met uitzondering van de onderwerpen hoofdgroenstructuur en hoogbouw.

In de omgevingsvisie staan de opgaven waar Amsterdam voor staat. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling op basis van vijf strategische keuzes. Dit zijn: meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en samen stadmaken. De visie bevat ook een ruimtelijk-programmatisch kader en een beleidsagenda waarin al het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving is samengevat. Verder wordt aangegeven welke nieuwe richtingen nodig zijn.

Download Omgevingsvisie Amsterdam 2050:

De vijf strategische keuzes

meerkernen
groeien
bewegen
vergroenen
samen

Lees meer over de visie op de toekomst.

Visiekaart Amsterdam 2050

Toekomstbeeld Amsterdam 2050

De grote uitdagingen voor Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent? Amsterdammers merken dagelijks dat de stad verandert. De groei is in een stroomversnelling geraakt. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met Amsterdammers, bestuurders en professionals komt een aantal lastige vraagstukken naar voren.

Alle uitdagingen

Thuis in de stad

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent?

Druk op de ruimte

Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?

Betaalbaarheid

Hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan betaalbare woon- en werkruimten?

Metropoolvorming

Hoe kan Amsterdam meer voor de metropoolregio betekenen?

Klimaatverandering

Hoe kan de stad klimaatbestendig en klimaatneutraal worden?

De toekomst en geschiedenis blijven groeien

Naar de tijdlijn

Amsterdam groeit verder

De zoomloze stad

Amsterdam 2050 is een stad die schuurt. Amsterdam 2050 is een stad met rafelranden; niet alleen in de periferie, maar als een permanente conditie. Er is ruimte in de stad

Wooncoöperatie

Een wooncoöperatie is een vorm van collectief woningbezit en wonen. Bewoners bepalen samen hoe zij het gebouw ontwikkelen en beheren. De wooncoöperatie is vaak ook een gemeenschap waarin bewoners meer

Christine Finke komt oorspronkelijk uit de VS woont sinds een vijf jaar in Amsterdam. Ze is naar Amsterdam verhuisd om voor een tech company te gaan werken. Amsterdam is aantrekkelijk

Samenwerkende partners

De omgevingsvisie is opgesteld door het Omgevingsvisieteam. Daarbij haakten we aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van diverse organisaties en van de gemeente zelf.

Lees meer