Omgevingsvisie Amsterdam 2050

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050: een menselijke metropool is op 8 juli 2021 door de raad vastgesteld. De omgevingsvisie vervangt daarmee de Stuctuurvisie Amsterdam 2040. Met uitzondering van de onderwerpen hoofdgroenstructuur en hoogbouw.

In de omgevingsvisie staan de opgaven waar Amsterdam voor staat. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling op basis van vijf strategische keuzes. Dit zijn: meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en samen stadmaken. De visie bevat ook een ruimtelijk-programmatisch kader en een beleidsagenda waarin al het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving is samengevat. Verder wordt aangegeven welke nieuwe richtingen nodig zijn.

Download Omgevingsvisie Amsterdam 2050:

De vijf strategische keuzes

meerkernen
groeien
bewegen
vergroenen
samen

Lees meer over de visie op de toekomst.

Visiekaart Amsterdam 2050

Toekomstbeeld Amsterdam 2050

De grote uitdagingen voor Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent? Amsterdammers merken dagelijks dat de stad verandert. De groei is in een stroomversnelling geraakt. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met Amsterdammers, bestuurders en professionals komt een aantal lastige vraagstukken naar voren.

Alle uitdagingen

Thuis in de stad

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je thuis bent?

Druk op de ruimte

Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier?

Betaalbaarheid

Hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan betaalbare woon- en werkruimten?

Metropoolvorming

Hoe kan Amsterdam meer voor de metropoolregio betekenen?

Klimaatverandering

Hoe kan de stad klimaatbestendig en klimaatneutraal worden?

De toekomst en geschiedenis blijven groeien

Naar de tijdlijn

Amsterdam groeit verder

WomenMakeTheCity: een vrouwelijke blik op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Wat als vrouwen de stad ontwerpen? De vrouwen van WomenMakeTheCity pleiten voor een stad die gebouwd is op basis van waarden die voor iedereen belangrijk zijn, zoals eerlijkheid, acceptatie en

Hoogstedelijke buurt

Plekken in de stad waar ruimte is voor ontwikkeling een hoge dichtheid met een mix aan verschillende stedelijke functies, zoals wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.

In gesprek met Judiekje Kiers, directeur-bestuurder van het Amsterdam Museum en Margriet Schavemaker, artistiek directeur van het Amsterdam Museum. Het Amsterdam Museum is een museum voor, met en in de

Samenwerkende partners

De omgevingsvisie is opgesteld door het Omgevingsvisieteam. Daarbij haakten we aan bij initiatieven in de stad, plannen en processen van diverse organisaties en van de gemeente zelf.

Lees meer