Buurten bouwen

Amsterdam bestaat uit gezonde, complete en herkenbare buurten, waar voorzieningen en ontmoetingsplekken op loopafstand zijn. Er is veel ruimte voor zelforganisatie, het versterken van eigenaarschap en zelfbouw.

In de openbare ruimte en in het groen is ruimte voor nieuwe vormen van eigenaarschap

Ambitie

De buurt is voor veel Amsterdammers de belangrijkste leefomgeving. Dat geldt bijvoorbeeld heel sterk voor kinderen en ouderen. Maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties opereren veelal op buurtniveau. We besteden daarom veel aandacht aan de kwaliteit van buurten. Binnen de stad vind je zeer verschillende buurten. Ze vragen om een eigen benadering, die voortkomt uit maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Identiteit ontstaat niet op een tekentafel en is niet afdwingbaar en bovendien veranderlijk. Door voldoende, maar minder sterk vooraf voorzieningen en openbare ruimten te programmeren kan ruimte door buurtbewoners en gebruikers zelf ingevuld worden. In buurten is veel kans voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van eigenaarschap. Er is volop ruimte voor meebeslissen, zachte vormen van toe-eigening en meebouwen aan de stad.

Amsterdam is een stad van levendige en complete buurten. Winkels, ontmoetingsplekken en haltes voor openbaar vervoer zijn op loopafstand aanwezig. Er zijn woningen voor alle inkomens en levensfasen, met speciale aandacht voor de steeds groter wordende  groep oudere Amsterdammers en de faciliteiten die kwetsbare Amsterdammers nodig hebben om zelfstandig mee te kunnen meedoen in de maatschappij. Bestaande waarden zijn uitgangspunten voor de manier waarop we omgaan met toevoegen van wonen, werken en voorzieningen. Openbare ruimten zijn groen, klimaatbestendig en veilig ingericht. Parken en sportplekken liggen op fietsafstand.

Nieuwe richtingen

We hanteren een Amsterdamse streefnorm voor groen, sport en maatschappelijke voorzieningen. Belangrijke aantekening is dat deze normen deels ingevuld worden buiten de buurten. Bijvoorbeeld in een nieuw park of een cultuurgebouw dat op fietsafstand ligt. Om eigenaarschap te bevorderen krijgen voorzieningen zoveel mogelijk onderdak in eigen gebouwen. Het reden daarvoor is de notie dat juist vanuit een sterk eigenaarschap meervoudig gebruik van ruimte mogelijk is. Meervoudig gebruik moet dus niet verward worden met multifunctionele ruimte. Ontwikkeling van bestaande buurten is er op gericht de leefbaarheid te vergroten en beschermen, bijvoorbeeld door een goede afwisseling tussen rust en intensief gebruik. Daarvoor is een slimme planning van publieksvoorzieningen nodig. Op buurtniveau blijft ruimte behouden voor stadsverzorgende bedrijvigheid. De omzet van kleinschalige bedrijfsruimten naar woonruimte wordt een halt toe geroepen. In het omgevingsplan worden hier gebied specifiek regels voor opgenomen.

De aanwezigheid van veel mensen vormt draagvlak voor voorzieningen en buurteconomie. Voor wonen in zeer lage dichtheden is in Amsterdam eigenlijk geen ruimte meer. Maar dichtheid maken we niet overal op dezelfde manier. Bij de planning van nieuwe buurten en ontwikkeling in bestaande buurten is de inzet het behoud van voldoende ‘vrije ruimte’ voor creativiteit en innovatie en gelegenheid voor nieuwe vormen van collectief eigenaarschap. Bij woningbouw wordt veel ruimte geboden aan nieuwe ontwikkelvormen. Dit zal ook mede de keuze voor nieuwe ontwikkellocaties bepalen. In de openbare ruimte en in het groen is ruimte voor nieuwe vormen van eigenaarschap door bijvoorbeeld zelfbeheer en co-creatie.

Alle schalen