Principes

Vernieuwing in hoe we aan de stad werken

Amsterdam heeft een rijke traditie in stadsplanning en stadmaken, die veel heeft opgeleverd. Niet eerder is er in een Structuurplan of -visie zo expliciet aandacht besteed aan de vraag hoe de visie dichterbij te brengen. Dat hier zo expliciet aandacht aan wordt besteed is geen toevalligheid of luxe maar kent een serie van aanleidingen. Kern hiervan is dat het verwezenlijken van de in deze visie neergelegde ambities en transities in de huidige context alleen mogelijk is door anders, op een opener manier, aan de stad te werken. Daarmee is het hoe-deel onlosmakelijk verbonden met en randvoorwaardelijk voor het in praktijk brengen van de andere delen van deze Omgevingsvisie.

De veranderopgaven

Gemeente Amsterdam wil op sommige punten beter sturen en op andere punten meer ruimte bieden en meer verantwoordelijkheid leggen bij Amsterdammers.  En daarbij zo goed mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de omgevingswet biedt. Daarnaast biedt ook digitalisering kansen voor het beter combineren van richting geven en ruimte bieden. Dit leidt tot vier aan elkaar gerelateerde veranderopgaven:

 1. Anders waarde creëren
  De overheid als intermediair tussen kapitaal en vastgoedontwikkeling.
 2. Open stadmaken
  Open stadmaken waarbij de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de stad breed gedragen wordt en dat het meebouwen en invloed uitoefenen op de stedelijke besluitvorming laagdrempeliger wordt.
 3. Stedelijk sturen op ruimteclaims en ruimtelijke kwaliteit
  Sturen op samenhang, het benutten van kansen en het maken van keuzes op projectoverstijgend niveau.
 4. Samenwerking met andere overheden
  Samenwerking met de provincie, regio en de agglomeratiegemeenten.

Anders waarde creëren

Het samenwerken met de markt en de huidige praktijk van grondexploitaties hebben Amsterdam veel gebracht. Maar het systeem staat onder druk. Erfpacht is ooit bedacht om lang-cyclisch waarde terug te

Lees meer

Open stadmaken

Open stadmaken betekent zowel wat voor de professionele partijen als voor gewone Amsterdammers. Het gaat om er om dat de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de stad breed gedragen wordt

Lees meer

Stedelijk sturen op ruimteclaims en ruimtelijke kwaliteit

De energietransitie, klimaatopgaven, de oplopende druk op woon- en werkruimte en een schaarste aan middelen leiden op projectniveau tot onoplosbare dilemma’s. Projecten zijn bovendien veel kleiner en veelvormiger dan voor

Lees meer

Samenwerking met andere overheden

Metropolen vormen wereldwijd magneten voor jong talent en internationale bedrijven. Voor een snel vergrijzend land als Nederland vervult Amsterdam dan ook een belangrijke functie als demografische en economische motor. De

Lees meer