Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet betekent een nieuwe wettelijke context: een grote verandering in de regelgeving en het beleid voor de fysieke leefomgeving. Met de wet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt, wordt het bestaande stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De invoering van de wet is gekoppeld aan de introductie van een digitaal stelsel voor ruimtelijke plannen en regels, en aan een andere manier van werken.

Doelen van de invoering van de Omgevingswet zijn:

  • Beter inzicht in wat op bepaalde plekken wel en niet mag;
  • Meer ruimte om lokaal besluiten te nemen;
  • Snellere en uitvoerbare besluitvorming;
  • Meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving.

Meer informatie over de Omgevingswet is hier te vinden.

Betekenis Omgevingswet voor gemeenten

De Omgevingswet betekent ook een decentralisatie van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten. Daarmee krijgt Amsterdam de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan deze doelen. Ook is er een sterke stimulans om de samenwerking tussen overheden te verbeteren bij het uitvoeren van gezamenlijke opgaven, omdat zowel Rijk, provincies als gemeenten een omgevingsvisie opstellen voor hun grondgebied. 

Het instrument omgevingsvisie

De omgevingswet verplicht overheden om een omgevingsvisie op te stellen. Een omgevingsvisie is bindend voor de overheid die haar opstelt, heeft betrekking op het grondgebied van die overheid en moet integraal zijn: alle aspecten van de fysieke leefomgeving worden in samenhang bezien (energie, groen, water, flora en fauna, wonen, economie, milieu, gezondheid, luchtkwaliteit, bodem, fysieke veiligheid, cultuurhistorie, klimaatadaptatie, gemengde wijken, ruimte voor sociale voorzieningen en ontmoeting).

Achtergrondinformatie over het traject omgevingsvisie Amsterdam is hier te vinden.

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 houdt rekening met de kaderstellende visies die door het Rijk en de provincie Noord-Holland zijn en worden opgesteld. Zie voor de Nationale Omgevingsvisie: https://www.denationaleomgevingsvisie.nl en voor de Provinciale Omgevingsvisie Noord-Holland 2050: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie