Stadsontwerp

Amsterdam brengt mensen samen en is een goed geordend geheel. Een sterke hoofdstructuur voor groen, water openbare ruimte en verkeer is daarvoor onmisbaar. Doorlopende straten, waterwegen en groene routes waarborgen ruimtelijke continuïteit. Het netwerk van groene lijnen en waterwegen is bovendien onmisbaar om de stad klimaatbestendig en natuurinclusief te maken. Door heldere keuzes over welke functie waar hoort en in te zetten op gemengd en intensief gebruik maakt de stad op slimme manier plek voor de nodige stedelijke functies.

Lange lijnen zoals stadsstraten zorgen voor samenhang in de stad en verbinden buurten 

Ambitie

Amsterdam is een samenhangend geheel. Buurten, werkgebieden en groengebieden zijn dankzij een netwerk van stadsstraten, fiets- en wandelroutes, water- en groenstructuren onderdeel van de stad en verbonden met het omliggende landschap. Dit stedelijke netwerk is onmisbaar voor het functioneren van de stad in economische, sociale, ecologische en logistieke zin. Het stadsontwerp bewaakt dit netwerk en faciliteert daarmee de economische en maatschappelijke ontwikkeling van buurten en wijken.

Het netwerk van openbare ruimten, watergangen en infrastructuur fungeert op niveau van de stad als geheel

Bomenlanen, groene lijnen en het water fungeren ook als ecologische verbinders en bieden boven- en ondergronds ruimte voor infrastructuur voor (langzaam) verkeer, energie, grondstoffen, afval en data. De inzet op autoluw schept in en langs bestaande verkeersroutes ruimte voor fietsen en lopen, openbaar vervoer, groen en slimme verdichting van de stad.

De ligging in de stad en ten opzichte van de regio en het landschap bepaalt voor een groot deel het karakter van buurten. Wonen en werken, uitgaan en grootstedelijke voorzieningen krijgen hun vanzelfsprekende plek. Sommige delen van de stad bieden daarbij aanleiding voor intensief gebruik en dichtere bebouwing, andere delen blijven juist luw en ruim opgezet. Nieuwe stedelijke plekken met veel publiekstrekkende functies en werken liggen bij regionale openbaar vervoerknooppunten en zijn ook vanuit het stadscentrum en de aangrenzende woonbuurten goed bereikbaar per fiets en ov. Stadsranden worden benut en zorgvuldig vormgegeven.

Nieuwe richtingen

De snelle groei van de stad vraagt om een stevige inzet op een samenhangende stadsontwikkeling. Daarmee worden afwegingen ten aanzien van financiën, infrastructuur en programma deels van het projectniveau terug gelegd op het stedelijk niveau, waar dan ook de maatschappelijke discussie en de bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. Hiervoor wordt het benodigd instrumentarium ontwikkeld. Binnen de Gemeente Amsterdam vraagt dat om het opnieuw doordenken van de beleidscyclus en het sturen op financiën, ruimtelijke kwaliteit en samenhang. Nadrukkelijk onderdeel hiervan wordt het ruimte maken voor nieuwe vormen van waardecreatie en een nieuwe financiële systematiek. Een steviger inzet op stadsontwerp heeft ook als doel projecten op buurtniveau minder complex te maken en zo meer ruimte te maken voor alternatieve ontwikkelvormen.

De snelle ontwikkeling van bestaande buurten vraagt ook om steviger sturing. Amsterdam wil meer grip krijgen op bouwdynamiek van op- en aanbouwen. Verder zal de stad de planologische bescherming van betaalbare werkplekken en winkelruimten en maatschappelijke voorzieningen in buurten in en rond de binnenstad versterken. Hiervoor is een zorgvuldige planning van publiekstrekkende functies zoals winkels en cafés en restaurants nodig.

Alle schalen