Economisch vitaal

De huidige kracht van de Amsterdamse economie biedt geen zekerheid voor de toekomst. Vitaliteit vraagt ook alertheid en aanpassingsvermogen. De kenniseconomie is in Amsterdam steeds belangrijker en vraagt meer ruimte.

Voor bedrijven in de kenniseconomie zijn onderscheidende, stedelijke locaties op goed bereikbare plekken nodig. Dit vraagt de komende jaren niet alleen om investeringen in werkgebieden maar ook in bereikbaarheidopenbare ruimte en groen en nutsinfrastructuur. Bedrijven en veel stadsbewoners maken onderdeel uit van internationale netwerken. Die internationalisering zet de stad en de samenleving ook onder druk. De vraag naar hoe we ons verhouden tot de internationalisering hangt ook samen met de toekomst van Schiphol. De luchthaven draagt bij aan de werkgelegenheid in de stad en de regio, maar zorgt ook voor uitdagingen ten aanzien van lucht, geluid, bereikbaarheid en woningbouw.

Ondanks de economische voorspoed zijn er concentraties van werkloosheid en armoede in de stad. En er is een mismatch op de arbeidsmarkt. Want tegelijk zijn er tekorten aan personeel, bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. Die tekorten zijn in Amsterdam extra problematisch door de stijgende woonlasten. Hoe kunnen middelbaar- en laagopgeleide Amsterdammers meeprofiteren van de economische ontwikkeling? De omschakeling naar een circulaire economie biedt hier nog volop kansen. 

Alle waarden