Druk op de ruimte

In de stad is het steeds lastiger plek te vinden voor starters, economische marginale functies en activiteiten die veel ruimte innemen. Waarom is het belangrijk dat de stad hier ruimte aan blijft bieden?

Amsterdam is de laatste decennia gegroeid zonder dat, met uitzondering van IJburg, het grondoppervlak van de stad is gegroeid. De ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt en voorzieningen en infrastructuur beter benut. Dit betekent dat mensen en gebouwen dichter op elkaar zijn komen te staan. Als gevolg hiervan neemt het aantal relatief eenvoudig te ontwikkelen locaties in de stad af. Er is nog maar zeer beperkt sprake van leegstand en open terrein. Dit betekent dat bestaand gebruik onder druk komt te staan en het steeds moeilijker wordt nieuwe functies in te passen. Wet- en regelgeving op het gebied van milieuhinder en de vanuit cultuurhistorisch oogpunt beschermde monumenten en stedelijke gebieden bemoeilijken dit verder. 

In deze context vragen groei van de stad en transities op het gebied van onder andere mobiliteit, energie en warmte om nieuwe ruimte. Hierdoor loopt ook in de openbare ruime en ondergronds de druk op. De verdeling van de schaarse ruimte en het afwegen van de belangen hierbij wordt steeds belangrijker. Laat dat nu precies de essentie van ruimtelijke ordening zijn.