Nutsvoorzieningen

Bij nutsvoorzieningen gaat het om de infrastructuur die voorziet in drinkwater, riolering, warmte, elektriciteit, afvalinzameling en -verwerking en gas. Deze ligt voor een belangrijk deel onder de grond. 


Grote Opgaven

Meegroeien in transitie — Drinkwater en riolering  zullen komende jaren weinig van karakter gaan veranderen. Beiden zullen groeien met het tempo van de stad en intensiever worden gebruikt. Voor gas, elektriciteit, afval en warmte ligt dat anders. Hierop zal als gevolg van de duurzaamheidsopgave een transitie plaats gaan vinden. De gasinfrastructuur zal worden afgebouwd. Het warmtenet zal fors groeien in bestaande buurten en nieuwbouwwijken. Nieuwe, decentrale bronnen zullen worden toegevoegd. Het elektriciteitsnetwerk zal zeer sterk moeten groeien door toenemend datagebruik, elektrificatie van verkeer en warmte, en toevoeging van duurzame bronnen. De elektriciteits- en warmtenetwerken zullen meer aan elkaar worden geknoopt, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte van datacentrales. Dit vraagt ook afstemming met onze buurgemeenten en de rest van de metropool.

Het elektriciteitswerk zal van een éénrichtings- in een twee richtingen netwerk veranderen. De pieken in het stroomgebruik zullen hoger zijn. Ten aanzien van afval ligt er een opgave efficiënter in te zamelen en als onderdeel van de circulaire ambities van de stad een groter aandeel op een hoogwaardige manier te hergebruiken. Voor alle nutsvoorzieningen geldt dat vanuit groei en transities druk zal ontstaan op de boven- en ondergrondse ruimte in de stad. Dit zal op alle schaalniveaus tot inpassingsvraagstukken leiden.