Inclusieve stad

Onder een inclusieve stad verstaan wij een stad die toegang biedt aan iedereen en waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Een stad ‘inclusief iedereen’ dus, waar veel verschillende mensen elkaar tegenkomen en waar iedereen zich overal welkom voelt. Kansengelijkheid hoort hierbij: we streven ernaar dat iedereen evenveel kans heeft op een goed leven, een prettige leefomgeving, een baan, een huis, succes.

Wonen

Amsterdam heeft veel sociale huurwoningen en dat willen we zo houden. In wijken streven we naar een menging van sociale huur, middeldure en dure woningen. Door samen te werken met regiogemeenten, willen we de verschillen tussen Amsterdam en de regio hierin niet te groot maken. We werken overal aan vitale buurten waar mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en er volop kansen zijn voor lokaal ondernemerschap. Belangrijk is bovendien dat mensen voldoende zeggenschap hebben over hun leefomgeving.

Woningen zijn er om in te wonen. Vakantieverhuur, speculatie en verkamering gaan we daarom de komende jaren meer tegen dan tot nu toe. Verder mag het verplicht aardgasvrij en energiezuinig maken van woningen mensen niet in financiële problemen brengen.

In principe vinden we dat mensen zelfredzaam moeten zijn in het vinden van een woning. Wel hebben we extra aandacht voor drie groepen: de groeiende groep ouderen die steeds meer zelfstandig moet blijven wonen, kwetsbare personen, en mensen in vitale beroepen zoals zorg, onderwijs of politie.

Vanwege de grote druk op Amsterdam is het bieden van woonvoorrang voor deze groepen in sommige gevallen geoorloofd. Dat geldt in de toekomst wellicht ook voor omwonenden van nieuwe gebiedsontwikkelingen. Daarnaast zijn er bijzondere woonprogramma’s voor jongeren.

Naoorlogse wijken

Veel naoorlogse buurten zijn ‘ontwikkelbuurten’ waar het nu minder goed gaat. Deze blijven de komende jaren extra sociale investeringen krijgen. Verdichting van naoorlogse wijken is een belangrijk middel om de leefbaarheid te verbeteren en te zorgen voor voldoende draagvlak voor voorzieningen en lokale ondernemers. We willen in Noord, Nieuw West en Zuidoost betaalbare woningen, voorzieningen en bedrijfsruimtes voor allerlei soorten werk bijbouwen, voortbouwend op wat er al is. Ook streven we naar de vestiging van grote culturele voorzieningen in naoorlogse wijken, in plaats van allemaal in het centrum.

Alle waarden