Omgevingseffectrapportage (o.e.r.)

Een rapportage waarin een mogelijke ontwikkeling wordt beoordeeld op de effecten op verschillende waarden in de fysieke leefomgeving. Een o.e.r. heeft daarmee een bredere scope dan een milieueffectrapportage (m.e.r.). In de omgevingseffectrapportage van de omgevingsvisie Amsterdam 2050 zijn drie verstedelijkingsalternatieven en een voorkeursalternatief beoordeeld op twaalf kernwaarden.