Pamfletten

Hoe willen wij samen dat de toekomst van Amsterdam eruit gaat zien op sociaal, economisch en fysiek gebied? Wij vroegen Amsterdammers een pamflet te schrijven met hun idee, initiatief of onderneming die belangrijk is voor de toekomst van Amsterdam. Hieronder de opbrengst.

Anne Gentenaar

Ik heb meerdere ideeën:

  1. Oplaadpalen voor je deur zodat je je elektrische auto kan opladen met de zonnepanelen die op het dak van je woning liggen.
  2. Fluisterstille elektrische bladblazers. Ieder jaar is er veel overlast van stank en herrie door dat de gemeente benzine bladblazers gebruikt. Dit is een ontzettend milieu- en mens onvriendelijke manier om van wat blaadjes af te komen. Niet fijn voor de medewerkers van de gemeente of voor de toekomst van onze kinderen.
  3. Voorlichting geven op scholen over de effecten van afval in ons milieu en hoe we afval kunnen scheiden, re/upcyclen etc.

J.M.W de Vos – Oud zijn in Amsterdam in 2050

In 2050 bestaat Amsterdam als zelfstandige gemeente niet meer en is de Metropool Regio Amsterdam één Gemeente geworden. De MRA heeft de bevoegdheden overgenomen van de vroegere onderliggende gemeenten.
De MRA houdt zich bezig met werkgelegenheid, economie, klimaat, onderwijs, zorg, wonen, infrastuur, vervoer en wat dies meer zij.  Wel wordt er gewerkt in uitvoerende buurtcomités, die samenwerken met aanpalende buurten. De bemensing van zowel de MRA Raad als de buurtcomités worden voor de helft gekozen en voor de andere helft geloot. Daarnaast worden deze Raden bijgestaan door deskundigen, zowel ambtenaren als uit de Universiteit (UvA en VU zijn gefuseerd!) als uit de HBO (HvA en Inholland zijn gefuseerd!). Voor de goede orde: de stadsdelen – die toch al geen bevoegdheden meer hadden –  in de vroegere gemeente Amsterdam zijn na het debacle van 2020 (verwaarlozing van kades en bruggen) opgeheven in 2022.

Bovenstaande dient als achtergrond waarin de 75-jarigen wonen en werken in de MRA in 2050. De dan 75-jarigen zijn van de lichting jaren ‘70 van de vorige eeuw. Deze demografische groep is zeer mobiel, heeft de wereld bereisd alvorens te gaan werken in de jaren ‘90 en werkt vooral thuis, sinds de corona crisis van de jaren ‘20. In de daarop volgende economische crisis heeft men geleerd om zich flexibel aan te passen qua werkzaamheden, functies, plaatsen en werkplekken. Hun vermogen ligt vooral in hun koophuizen. Deze huizen hebben een lage energielabel en zijn aangepast aan de dan toch verminderde kracht en mobiliteit van deze 75-jarigen. Voor de huurders die er dan nog zijn in de MRA geldt hetzelfde: de corporaties en hun opvolgers en de commerciële verhuurders en hun opvolgers hebben werk gemaakt van nieuwe seniorenbouw en vooral van het aanpassen van de bestaande voorraad in de 19e eeuwse wijken. Hiermee is een begin gemaakt in de economische crises vanaf 2020.

Een groep 75-jarigen zal qua levensbeschouwing/religieuze identiteit kiezen voor een coöperatie, gemengd wonen, koop, middelhuur en sociale huur met faciliteiten zoals een gezamenlijke wasruimte, een gezamenlijke huiskamer, een opslagplaats e.d. Gemengd wonen betekent hier ook intergenerationeel wonen. Toch zullen de meeste personen kiezen voor kleiner wonen. Dit beleid is vanaf 2015 geïntroduceerd door de Overheid en de Gemeente Amsterdam, zie hiervoor Programma Ouderenhuisvesting. Daarnaast heeft Amsterdam zich al in 2015 aangesloten bij het netwerk van Age friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is een netwerk van steden die zich inzetten voor een stad waar je prettig en gezond oud kunt worden.

In 2050 zullen de Overheid en de Gemeente MRA plus de buurtcomités vooral gebruik maken van het sociale kredietsysteem om te bepalen waar de mensen mogen wonen en vertoeven, oftewel smart city MRA . Hoe meer positieve punten men heeft opgebouwd in zijn/haar leven hoe meer kans men kan maken op een woonplekje van voorkeur binnen de MRA.  Dit geldt zeker ook voor een plaats in het vernieuwde verpleeghuis en/of zorg aan huis.

mevrouw J.M.W de Vos,

4e generatie Amsterdammer – babyboomer

Bernadette de Wit

Wat ik wil bereiken: dat alles wat de gemeente toezegt in de folder Wat is democratie voor jou? dan wel alles waarover de gemeente een positieve intentie uitspreekt onverkort wordt toegepast op de totstandkoming van de Omgevingsvisie. D.w.z. zowel wat betreft visie als wat betreft instrumentarium. Maar ook op ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. Wettelijk is de gemeente daar de hoeder van, maar wij als betrokken, ervaringskundige gebruikers van de stad willen meer zeggenschap.

Puntsgewijs:

  • Er volgt nog één grote reorganisatie. Ditmaal gaat het om ethiek. De overheid gaat zichzelf relationeel definiëren, als dienaar van de publieke zaak en partner van de burgers.
  • M.a.w. van buiten naar binnen denken, maar nu écht.  Show, don’t tell.
  • Alle diensten zijn gericht op samenwerken met de burgers in netwerken en partnerschappen. Ze staan niet langer bóven/buiten de samenleving. Mensen met een goed onderbouwd voorstel waarvoor draagvlak bestaat, krijgen nooit meer te horen: ‘Computer says no.’
  • De afdeling Communicatie vormt zichzelf om tot onderdeel van de samenwerking. Het gaat niet altijd meer om zenden (hoewel dat vanuit het bestuur soms zal blijven voorkomen), maar ook om ontvangen en dialoog.
  • Honoreer initiatieven. Hoe kunnen de werkprocessen ze mogelijk maken?
  • Bij ruimtelijke plannen: eerst gegevenheden formuleren. Daarna gezamenlijk met de buurt de opgave en de ideeën/vragen formuleren. Onderzoeken, uitwerking door vakambtenaren. Conceptplan samen bespreken, ook met bestuur, totdat een hoge plankwaliteit is bereikt, gedragen door de buurt, met geminimaliseerde kans op bezwaarschriften.

John Ter Marsch

Burgers van Amsterdam! De lucht die u inademt is vandaag al drie keer in een sjoemeldiesel geweest! Of in een scooter of een automotor. Dat is een slechte zaak; dat moet en kan anders! Een gezonde stad kan niet zonder schone lucht. Een verbrandingsmotor gebruikt echter veel zuurstof en geeft daar veel gifgassen voor in de plaats. Dubbel fout! Daarom: alle verbrandingsmotoren de stad uit! Geen diesels, scooters, auto’s, bladblazers, generatoren, scheepsmotoren, etc. binnen de stadsgrenzen.

Verplaatsingen van personen en goederen in een stedelijke omgeving zijn belangrijk, maar het aantal verplaatsingen is in de laatste decennia zo gegroeid dat de gevolgen voor mens en milieu onaanvaardbaar zijn geworden. Het kan en moet beter! Al het personenverkeer per fiets of openbaar vervoer:

De fiets

De fiets moet helemaal opnieuw ontworpen worden zodat er in alle jaargetijden droog en beschermd mee kan worden gereden: de Amsterdamfiets. De fiets moet onsteelbaar zijn, het einde betekenen van tienduizenden rondslingerende weesfietsen, moet alle ruimte krijgen in het verkeer en moet goed gestald kunnen worden.

De auto

Geen personenvervoer meer per automobiel. Het openbaar vervoer wordt uitgebreid met het dolmus-systeem: een nieuw type elektrische wagens gekoppeld aan het bestaande vervoersnetwerk met internet zodat er fijnmazig op afroep kan worden gereden. Er zijn geen haltes en er is geen vaste route. Dit nieuwe voertuig (dat net als de Amsterdamfiets nog ontworpen moet worden) bestaat uit een rijdende kamer met 3 open zijden en een lage instap. Kleine vrachtjes moeten mee kunnen; de chauffeur zit beschermd in een stuurhuisje., hoort van zijn passagiers waar ze heen willen en ziet op zijn boordcomputer de route die hij moet rijden, zodat hij handig kan aansluiten op alle andere vervoersmogelijkheden.

Vrachtverkeer

De zware vrachtwagens zijn niet meer te handhaven op de kwetsbare grachtwallen en worden vervangen door lichter elektrisch vervoer, waarvoor de overslag buiten de stadsgrenzen plaatsvindt. Elektrische karren krijgen voorrang.

Parkeren

Buiten de stad op wagenvelden. De straten staan niet meer vol stilstaande voertuigen. Meer ruimte, meer overzicht, meer harmonie in het verkeer.

Wie schone lucht zaait, gezondheid oogst!